Wat doet Mocca ?

Mocca coördineert het Basispakket in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Dit houdt in dat Mocca:

 • Samen met Amsterdamse scholen en culturele instellingen en kunstenaars raamleerplannen opstelt op basis van de landelijke richtlijnen;
 • Inventariseert aan welke leerlijnen een school wil gaan werken;
 • Scholen helpt en begeleidt om hun vraag duidelijk te krijgen en dan die school centraal stelt;
 • CMK LeerlijnenLabs opzet waarin scholen en instellingen de leerlijnen gedurende één tot vier jaar kunnen toetsen. De labs worden medegefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, CMK.
 • Samenwerkt met ‘Muziek Op School in Amsterdam’ (MOSA), om muziekeducatie een stevige basis te geven;
 • De opzet van doorgaande leerlijnen monitort en evalueert;
 • Volgt of scholen aan de voorwaarden voor het gebruik van de faciliteiten voldoet;
 • Onderzoek doet en laat doen naar de opbrengsten van het Basispakket;
 • De MoccaAcademie inzet voor kennisoverdracht en kennisvergroting;
 • Netwerken opzet tussen culturele instellingen en tussen scholen onderling;
 • Het vervoer met de Cultuurbus en de Cultuurboot coördineert.

verkl 900 pix mocca 2013 foto anouck wolf t_MG_0852

Leerlijnen

Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden, leidend naar een einddoel. Afhankelijk van de precieze functie, gebruikscontext en doelgroep variëren leerlijnen in de mate waarin implicaties voor verschillende leerplanelementen zijn uitgewerkt.

Bron: http://cursuscurriculumontwerp.slo.nl/kennisbank/Doorlopende_leerlijnen.docx

Een leerlijn laat een logische opbouw van doelen en tussendoelen zien die toewerken naar het einddoel in groep 8. In een leerlijn staan zowel de vakinhoudelijke doelen als de ontwikkeling van het kind centraal. Bij de ontwikkeling van het kind gaat het om de ontwikkeling van culturele competenties door middel van kunst en cultuur. Een competentie is een samenhangend geheel van vaardigheden, kennis en houding: iets kennen, iets kunnen en aangesproken worden op je houding.

De leerlijnen zijn zowel toepasbaar op een school waar vakleerkrachten werkzaam
zijn als op een school die samenwerkt met externe partners; culturele instellingen of kunstenaars.

Mocca inventariseert samen met een school voor welke disciplines de school doorgaande
leerlijnen wil maken en uitvoeren. Het cultuurbeleidsplan van de school en een
inventarisatie van haar cultuureducatieve activiteiten geven daaraan richting.
Om gebruik te maken van de faciliteiten van het Basispakket werkt een school
aan de invoering van minimaal twee leerlijnen. Dat kan een combinatie zijn van
muziek, beeldend onderwijs, erfgoededucatie, dans, theater, letteren, media of
een andere discipline. De keuze is aan de school.