CMK LeerlijnenLabs

Veranker uw cultuuronderwijs
Stap met uw school in een verdiepend CmK LeerlijnenLab samen met culturele instellingen en kunstenaars. Via Mocca is financiële ondersteuning uit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) van het Fonds voor Cultuurparticipatie beschikbaar. De regeling loopt van 2017 tot 2020. In totaal is subsidie beschikbaar voor 120 scholen.

Mocca begeleidt en adviseert uw school en uw culturele partner om die verdieping in dialoog te ontwikkelen. Zo geeft u gezamenlijk concreet invulling aan cultuuronderwijs, waarbij de inhoudelijke kwaliteit en praktische uitvoering centraal staan. Een LeerlijnenLab bestaat uit een uitvoerend deel voor de leerlingen en een deskundigheidsbevorderingsdeel voor het hele team of een deel van het team. Na afloop heeft uw school een team dat cultuureducatie onderschrijft en een verdiepte en duurzame doorgaande leerlijn in één of meerdere disciplines, multidisciplinair, vakoverstijgend of vakgeïntegreerd.

120 scholen
Van 2017- 2020 is er voor 120 scholen een bedrag van maximaal 5000 euro per school beschikbaar voor een verdiepend CmK- LeerlijnenLab. Wegens de grote interesse vanuit de scholen voor de LeerlijnLabs is dat aantal inmiddels behaald. Daarmee is het CmK-budget voor deze periode vergeven. Subsidie voor nieuwe LeerlijnenLabs aanvragen is daarom niet meer mogelijk. Voor al lopende LeerlijnenLabs heeft dit geen consequenties.

Heeft u vragen of wilt u andere (financierings)mogelijkheden bespreken? Informeer direct bij uw Mocca adviseur onderwijs en cultuur via (020)-6209567 of mail naar cmk@mocca-amsterdam.nl. Wij helpen u graag verder.

Inhoud en voorwaarden

  • Zoek aansluiting bij de vraag van het team: Zet het Lab in voor programma’s met leerlingen en/of voor deskundigheidsbevordering van groeps- en vakleerkrachten.
  •  Experimenteren mag! Probeer de samenhang van verschillende disciplines uit, of ga een samenwerking aan met nieuwe culturele partners.
  • Werk samen met culturele partners. Zet de subsidie in voor samenwerking met een culturele instelling of kunstenaar.
  • Vakoverstijgend werken is een speerpunt. Koppel kunstdisciplines of kunstvakken aan zaakvakken, onderzoek hoe je cultuuronderwijs daarin kunt integreren, combineer meerdere kunstdisciplines of verbind binnen- en naschools cultuuronderwijs.
  • De CmK-LeerlijnenLabs zijn ook opengesteld voor vmbo 1 en 2, om het cultuuronderwijs in het primair en het voortgezet onderwijs met elkaar te verbinden.

De subsidie is bestemd voor minimaal twee opeenvolgende groepen, van groep 1 tot en met groep 8. De laatste verdiepende Labs starten in het voorjaar van 2020, dus meld u snel aan bij uw Mocca-adviseurs als u voor een Lab in aanmerking wilt komen. Wilt u een LeerlijnenLab aanvragen en zijn er geen labs meer beschikbaar? 
In bijzondere gevallen is er subsidie beschikbaar voor groepen scholen met een specifieke ontwikkelingsvraag binnen cultuureducatie.

Andere projecten van Cultuureducatie met Kwaliteit in Amsterdam
Met deze regeling worden in Amsterdam een groot aantal programma’s ondersteund zoals alliantievorming en samenwerking voor theater- en dansinstellingen, de samenwerking van erfgoedinstellingen, digitale toepassingen binnen cultuureducatie, samenhang van muziekeducatie en andere kunstdisciplines, verbinding binnen-en buitenschoolse cultuureducatie en samenwerking met de kunstvakopleidingen, de Master Kunsteducatie en pabo van de Hogeschool van Amsterdam.

Cultuureducatie met Kwaliteit is een regeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

CmK-LeerlijnenLab Drostenburg